Общи Условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ ПРЕЗ УЕБ СТРАНИЦА ONLINE.DALLBOGG.COM В БЪЛГАРИЯ

РАЗДЕЛ I

I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. С настоящият документ „Общи условия и правила за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на плащания по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите“ /наричани за краткост „Общи условия за ползване“/, се урежда реда, начина и условията за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние, както и реда, начина и условията на извършване на плащания на дължими застрахователни премии чрез уеб страницата на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД /наричан за краткост „Застраховател“/ чрез уеб страница: online.dallbogg.com /наричана за краткост „уебсайт“, „сайт“/.
 2. „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, с ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1172, район „Изгрев“, ж. к. „Дианабад“, бул. „Г. М. Димитров“ № 1, е застрахователно акционерно дружество, извършващо застрахователна дейност на територията на Република Българя съгласно Решение № 949-ОЗ от 11.12.2013г., с електронна поща: [email protected], телефон: 0700 16 406. „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД притежава лиценз по условията на Кодекс за Застраховането за застрахователните услуги, които извършва.
 3. Ползвател на застрахователни услуги /наричан за краткост „Клиент“, „Ползвател“, „Потребител“/, е всяко физическо или юридическо лице, което чрез предоставената функционалност на уебсайта на Застрахователя, заявява своето желание за сключване на застрахователен договор от разстояние и/или заплащане на дължима застрахователна премия. Клиент се явява и лице, за което са възникнали права по застрахователен договор, както и всяко физическо и/или юридическо лице, което проявява интерес към услугите, които Застрахователят предлага във връзка с предмета му на дейност.
 4. Настоящите условия се прилагат във всички случаи, в които се използват услугите предоставени от сайта: online.dallbogg.com. Всеки Потребител, използвайки услугите на сайта, се счита за информиран и се съгласява с условията, посочени в този документ.
 5. При завършване на регистрация на Потребителски акаунт, с маркиране на отметката пред текста „Запознат/а съм със съдържанието и приемам „Общите условия и правила за ползване на сайта“, както и действащите политики за поверителност (GDPR), съгласно които личните ми данни ще бъдат обработвани за целите на дейността на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД“, Ползвателят на застрахователни услуги декларира, че се е запознал с настоящите условия за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние и осъществяване на разплащания на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД.

II. ДЕФИНИЦИИ

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 1. Ползвателят следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка със сключване на застрахователни договори, както и във връзка с използването на сайта.
 2. При евентуално настъпили промени в данните по регистрационния талон на моторното превозното средство (СРМПС), Ползвателят се задължава да посети офис на Застрахователя или на застрахователен посредник за изготвяне на анекс към полицата, който да отразява тези изменения, съгласно сроковете посочени в Кодекс за Застраховането.
 3. С приемане на настоящите условия, Ползвателят се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло за негов риск и Застрахователят не носи отговорност за евентуално причинени вреди при ползване на предоставените услуги.
 4. Ползвателят се задължава да не използва откраднати и/или фалшиви дебитни или кредитни банкови карти.
 5. За периода на валидността на застрахователния договор, Ползвателят на застрахователни услуги има право по всяко време да получи Общите условия на договора на хартиен носител или по електронен път на предоставен от него имейл адрес, когато изрично заяви това.
 6. Регистрираният Потребител няма право да предоставя на трети лица своите данни за вписване в сайта на Застрахователя – „Потребителско име“ и „Парола“.
 7. При възникнали въпроси и затруднения, всеки Ползвател има право да се свърже със Застрахователя чрез контактната форма, намираща се на интернет страницата и/или на имейл: [email protected].

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 1. В разумен срок, преди Потребителят да бъде обвързан от договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние, „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД задължително и своевременно му предоставя чрез уебсайта си информация за Застрахователя, застрахователната услуга и застрахователния договор съгласно чл. 8 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, както и в съответствие с чл. 324, чл. 326 и чл. 328 от Кодекса за Застраховането, в частност:
 1. Информацията, посочена в чл. 13 по-горе се предоставя на български език.
 2. Въз основа на предоставена информация от Клиента (регистрационен талон (СРМПС) и лични данни), Застрахователят предоставя обективна информация относно застрахователния продукт, съгласно чл. 13 от настоящия раздел, която да даде възможност на Ползвателя да вземе информирано решение относно сключването на договор.
 3. Застрахователят се задължава да полага необходимата грижа данните и информацията в системата да се поддържа винаги вярна и актуална.
 4. Застрахователят не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. Застрахователят не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайно събитие, проблеми в Интернет мрежата в глобален мащаб и в предоставянето на услуги извън контрола на Застрахователя.
 5. Застрахователят не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от Потребителя данни.
 6. Застрахователят има право по всяко време и без предизвестие да променя настоящите Общи условия за ползване, като всяко едно изменение ще бъде обявено на сайта на Застрахователя и продължавайки използването му след обявяване на такава промяна, Потребителят се счита за уведомен и обвързан с направените актуализации.
 7. Застрахователят има право при надлежно отправено искане на компетентен орган да предостави съответната информация отнасяща се за Клиента.
 8. Застрахователят има право по всяко време, без предупреждение да ограничи и/или преустанови достъпа на регистриран Потребител до услугите на Клиентския портал при следните случаи:

V. ПРАВО НА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

 1. По силата на чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентът може да се откаже от сключената през системата на Застрахователя застрахователна полица до 14 дни от сключването й.
 2. При упражняване правото си на прекратяване на застрахователен договор по чл. 12, ал. 1 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Клиентът дължи на Застрахователя частта от застрахователната премия, съответна на периода, през който Застрахователят е носил риска, ако не е настъпило застрахователно събитие, както и направените от последния административни разноски.
 3. Застрахователят е длъжен на върне на Клиента всички заплатени от него суми, с изключение на сумите посочени в т. 23 , Римско V, от настоящите Общи условия, но не по-късно от 30 дни от получаване на уведомление от Клиента в свободен текст за упражняване правото му на предсрочно прекратяване на застрахователен договор.
 4. Потребителят, който е страна по застрахователния договор, се задължава да посети офис на Застрахователя с цел подаване на писмено уведомление за прекратяване на застрахователен договор, да върне на Застрахователя получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и съответния отрязък от знака/стикера по чл. 487 съгласно Наредбата по чл. 504, ал. 1 от Кодекса за Застраховането. В случай на прекратяване застраховка, е необходимо Потребителят да подаде уведомление с посочена банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Възстановяването на суми се извършва само по банкова сметка. При неупражняване на правото на прекратяване от страна на Потребителя в посочения срок, договорът остава в сила за целия период.
 5. Застрахователният договор може да бъде прекратен след влизането му в сила, в случай че настъпи някое от следните обстоятелства:
 1. Потребителят е длъжен да предостави на Застрахователя съответните документи, удостоверяващи наличието на основанието за прекратяване (документ за прекратяване на регистрация на автомобила, за спиране от движение, съгласно Наредба № I-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства).

РАЗДЕЛ II

 VI. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

 1. Достъпът до Клиентския Портал се осъществява на адрес online.dallbogg.com.
 2. След успешна регистрация на Потребителски акаунт на адрес online.dallbogg.com, Клиентът ще получи възможност да достъпва следните услуги и справочна информация без да посещава офис на Застрахователя или на застрахователен посредник:
 1. Заявки се приемат 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата/365 дни в годината, но същите се обработват в работни дни от 8:30 ч. до 17:30 ч.
 2. Ако Ползвателят на застрахователни услуги, проявява интерес към застраховка, която не може да бъде сключена онлайн, последният може да посети офис на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД или се обърне към застрахователен посредник на Застрахователя.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Плащане на застрахователна премия /еднократно или на вноски/, чрез online.dallbogg.com, се осъществява посредством банкова карта /дебитна или кредитна/, чрез наличната в сайта на Застрахователя функционалност (Виртуален ПОС терминал) за електронни плащания при осъществяване на електронна търговия за регистрирани Потребители – след вход в Клиентския портал с Потребителско име и парола.
 2. Застрахователните премии по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, предлагани от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД чрез сайта са в български лева.
 3. Към застрахователната премия по полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ се начисляват и следните неизменни от полицата и посочени отделно в нея стандартни удръжки, както следва:

VIII. ДОСТАВКА НА ПОЛИЦА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 1. Полицата и прилежащите към нея документи (знак/стикер, контролен талон и сертификат „Зелена карта“), се изпращат на посочен от Клиента при процеса на издаване на полицата адрес в най-кратък срок, съобразен с куриерската услуга.
 2. При плащане на вноски по полици по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ онлайн, доставката на документите (знак/стикер и сертификат „Зелена карта“) се изпращат на посочен от Клиента при процеса на иницииране на съответното плащане адрес в най-кратък срок, съобразен с куриерската услуга.
 3. Доставката на документи по издадена полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, или заплатена премия по дължима вноска по такава, е безплатна.
 4. Всички документи за Клиента, които се изпращат с куриер, са в Оригинал.

РАЗДЕЛ III

 IX. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ

 1. Регистрацията в Клиентския портал на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е напълно безплатна и не изисква допълнителна такса.
 2. За целите на създаването на Потребителски профил и успешна регистрация в Клиентския портал на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, е необходимо Клиентът да въведе лична информация.
 3. Единствено Потребители, извършили валидна регистрация в Портала, могат да ползват услугите на Застрахователя, които той предоставя.
 4. С регистрацията в Портала, Клиентът се съгласява да бъде обвързан от настоящите Общи условия и всички бъдещи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.
 5. Въпроси, свързани с използването на предлаганите от Клиентският портал услуги, могат да се отправят към „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД на имейл: [email protected].
 6. За Регистриран потребител може да се счита само Клиент, който след вписване на своите лични данни, е потвърдил своят потребителски акаунт чрез код за автентикация, получен на телефонния номер, вписан при регистрацията, както и е последвал линка, който е получил на посочения имейл адрес.
 7. Потребителско име за вписване в Портала на Клиента е неговият посочен при регистрацията имейл адрес. Потребителското има не може да бъде променяно след регистрация на Клиента.
 8. Не е възможно осъществяването на втора регистрация с един и същ имейл адрес.
 9. Стъпки за успешна регистрация на Потребителски акаунт:
 1. Клиентът може да редактира своята лична информация в Потребителския си акаунт, с изключение на своят Единен Граждански Номер (ЕГН) и потребителското си име (имейл адрес).
 2. Потребителят има право да спре своя акаунт като използва наличната в него функционалност за целта.
 3. При спрян по инициатива на Клиента потребителски акаунт в Клиентския портал, Клиентът би могъл да го активира повторно, като за целта следва да се свърже със „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, като екип на Застрахователя ще разясни стъпките, които следва да бъдат извършени.

X. ПРОЦЕДУРА ПО ОНЛАЙН ИЗДАВАНЕ НА ПОЛИЦА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 1. През Клиентския портал на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД е възможно да се издават единствено полици на моторни превозни средства тип леки автомобили и мотоциклети и АТВ, които са регистрирани по Закона за движение по пътищата на Република България с постоянна регистрация.
 2. Минимална начална дата на покритие по нова полица Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, издавана онлайн е три работни дни след датата на издаване.
 3. За успешно издаване на онлайн Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Клиентът следва да извърши последователно следните стъпки в сайта:

В отворената нова страница, Клиентът следва да попълни полетата за регистрационен номер (на латиница) и номер на регистрационен талон (СРМПС) на превозното средство, както и да зададе начална дата на полицата, избирайки подходяща такава от календара. След автоматично извеждане на информацията от регистрационния талон (СРМПС) на превозното средство в обособените полета, Клиентът следва да попълни ръчно останалата изискуема информация. На тази стъпка, Потребителят има възможност да добави допълнително покритие към своята полица („Застраховка на местата в превозното средство“) като се целта е необходимо да избере съответната отметка и да избере застрахователна сума за допълнителното покритие. След като всички изискуеми данни за тази стъпка са въведени, Клиентът следва да ги прегледа и ако е съгласен с тях, да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Клиентът ще има възможност да прегледа наличните опции за плащане на полицата (еднократно или разсрочено). По подразбиране, е избрана първата възможна опция, като Клиентът би могъл да избере друга, която намира за по-подходяща. При успешно направен избор, Потребителят следва да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Клиентът ще има възможност да впише адрес за доставка на полицата. По подразбиране ще бъде попълнен адресът на Клиента, вписан при регистрацията в Портала, като Потребителят би могъл да го промени. При успешно попълнени данни за доставка, Потребителят следва да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Потребителят ще има възможност да прегледа всички въведени данни до момента като при преценка, би могъл да ги редактира, използвайки обособените бутони към всяка секция с данни. При проверени и коректни данни, Клиентът следва да натисне бутон „ПЛАЩАНЕ“, който ще го отведе към страницата за иницииране на картово плащане през виртуален ПОС терминал.

При успешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът следва да получи и имейл с основни данни за сключената полица.

При неуспешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът би могъл да направи последващ/и опит/и за плащане. При неуспешно плащане, суми от банковата карта на Клиента не се изпращат към Застрахователя. При няколко неуспешно опита, Клиентът следва да се обърне за съдействие към Застрахователя на посочените данни за контакт.

 1. Застрахователят не носи отговорност за некоректно въведена информация от страна на Клиента по време на заявката за издаване на полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. За видимо некоректно попълнени полета в съответните форми на сайта, заявките не се обработват.

XI. ПРОЦЕДУРА ПО ИНИЦИИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ НА ДЪЛЖИМА ПРЕМИЯ ПО ПОЛИЦА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 1. Всяка полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, която е налична и активна в Клиентския акаунт с предстоящи падежи на вноски, може да бъде заплатена онлайн.
 2. За успешно заплащане на вноска по полица Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Клиентът следва да извърши последователно следните стъпки в сайта:

За да заплати вноска по активна полица, Потребителят следва да достъпи Клиентския си профил и да избере полицата, по която би желал да заплати вноска онлайн. За да инициира преглед и плащане, Потребителят трябва да натисне иконката „ПЛАЩАНИЯ“, обособена към полицата. Този бутон ще отведе Потребителя към нова страница, в която ще се визуализира информация за всички вноски по полицата. Там Клиентът следва да избере вноска (една или повече) за плащане.

В същия прозорец, след направен избор на вноска, която да се заплати онлайн, Клиентът трябва да впише адрес за доставка на документите към вноската (знак/стикер и Сертификат „Зелена карта“). По подразбиране ще бъде попълнен адресът на Клиента, вписан за доставка при издаването на полицата, като Потребителят би могъл да го промени.

Потребителят следва да прегледа данните на екрана, след което да натисне бутон „ПЛАЩАНЕ“, който ще го отведе към страницата за иницииране на картово плащане през виртуален ПОС терминал.

При успешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът следва да получи и имейл с основни данни за платената/те вноска/и.

При неуспешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът би могъл да направи последващ/и опит/и за плащане. При неуспешно плащане, суми от банковата карта на Клиента не се изпращат към Застрахователя. При няколко неуспешно опита, Клиентът следва да се обърне за съдействие към Застрахователя на посочените данни за контакт.

 1. Застрахователят не носи отговорност за некоректно въведена информация от страна на Клиента по време на заявката за иницииране на плащане по полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. За видимо некоректно попълнени полета в съответните форми на сайта, заявките не се обработват.

XII. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДНОВЯВАНЕ НА ПОЛИЦА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

 1. Всяка полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, която е налична в Клиентския акаунт, може да бъде подновена онлайн съгласно законоустановените срокове.
 2. За успешно подновяване онлайн на полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Клиентът следва да извърши последователно следните стъпки в сайта:

Клиентът следва да достъпи Клиентския си профил и да избере полицата, която би желал да поднови онлайн. За да инициира процеса по подновяване, Потребителят трябва да натисне иконката „ПОДНОВИ“, обособена към полицата. Този бутон ще отведе Потребителя към нова страница, в която ще се визуализира информацията от регистрационния талон по полицата. Клиентът следва да попълни ръчно останалата изискуема информация, включително и да зададе ръчно начална дата на новата полица, избирайки подходяща такава от календара в съответното поле.

На тази стъпка, Потребителят има възможност да добави допълнително покритие към своята полица („Застраховка на местата в превозното средство“) като се целта е необходимо да избере съответната отметка и да избере застрахователна сума за допълнителното покритие. След като всички изискуеми данни за тази стъпка са въведени, Клиентът следва да ги прегледа и ако е съгласен с тях, да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Клиентът ще има възможност да прегледа наличните опции за плащане на полицата (еднократно или разсрочено). По подразбиране, е избрана първата възможна опция, като Клиентът би могъл да избере друга, която намира за по-подходяща. При успешно направен избор, Потребителят следва да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Клиентът ще има възможност да впише адрес за доставка на полицата. По подразбиране ще бъде попълнен адресът, вписан при издаването на предходната полица, като Потребителят би могъл да го промени. При успешно попълнени данни за доставка, Потребителят следва да премине напред в процеса с натискане на бутон „ПРОДЪЛЖИ“.

На тази стъпка Потребителят ще има възможност да прегледа всички въведени данни до момента като при преценка, би могъл да ги редактира, използвайки обособените бутони към всяка секция с данни. При проверени и коректни данни, Клиентът следва да натисне бутон „ПЛАЩАНЕ“, който ще го отведе към страницата за иницииране на картово плащане през виртуален ПОС терминал.

При успешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът следва да получи и имейл с основни данни за сключената полица.

При неуспешно извършено плащане, Клиентът ще бъде известен със съответното съобщение на екран, след като от страницата за онлайн плащане бъде пренасочен обратно към сайта на Застрахователя. Клиентът би могъл да направи последващ/и опит/и за плащане. При неуспешно плащане, суми от банковата карта на Клиента не се изпращат към Застрахователя. При няколко неуспешно опита, Клиентът следва да се обърне за съдействие към Застрахователя на посочените данни за контакт.

 1. Застрахователят не носи отговорност за некоректно въведена информация от страна на Клиента по време на заявката за издаване на полица по Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. За видимо некоректно попълнени полета в съответните форми на сайта, заявките не се обработват.

РАЗДЕЛ IV

 XIII. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД ще обработва личните данни, представени от Клиента в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и Общия регламент за защита на лични данни (ЕС) 216/679.

Подробна информация може да бъде намерена в документа „Уведомление за поверителност“, наличен на сайта на Застрахователя – https://dallbogg.com/wp-content/uploads/2020/12/gdpr-uvedomlvenie-poveritelnost.pdf.

 1. За неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 2. При използване на Клиентския портал на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, е необходимо да се запознаете с действащата Политика за управление на „бисквитки“, налична на сайта на Застрахователя – www.dallbogg.com.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Продуктите и услугите, предлагани чрез уебсайта online.dallbogg.com, са предназначени само за лица с местожителство, адресна регистрация, адрес на управление или извършване на дейност на територията на Република България.
 2. Клиентът се съгласява, че настоящите условия се отнасят единствено до достъпа и използването на сайта online.dallbogg.com, като същите не отменят и не заменят приложимите Общи и/или Специални условия към застрахователния продукт.
 3. Застрахователят има право по всяко време и без предизвестие да промени настоящите условия, като Клиентът, използвайки услугите на сайта, ще се счита за уведомен и обвързан с извършените актуализации.
 4. Всички застрахователи в Република България, предлагащи Задължителна Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционен фонд е юридическо лице със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет.4. Гаранционен фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно транспортно произшествие (ПТП) лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на Република България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Съдържанието на Клиентския портал е обект на интелектуална собственост на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, освен ако е посочено друго. Всяко копиране, разпространение и/или осъществяване на други правни и/или фактически действия относно съдържанието на портала без съгласието на Застрахователя е нарушение на Закона за авторското право и сходните му права, както и други приложими актове и подлежи на съответни санкции.
 2. Настоящият документ – „ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ ПРЕЗ УЕБ СТРАНИЦА ONLINE.DALLBOGG.COM“, е приет със заповед № ……… на (дата)…..

За да онлайн известие за щета, е необходимо да се впишете в профила си.